Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери

В порядке церковного года, который начинается с сентября (даты указаны по старому стилю)

1 сентября. Новолетие

Тропарь, глас 2-й

Всея́ тва́ри Соде́телю, времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый, благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Господи, сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой, моли́твами Богородицы, и спаси́ ны.

Кондак, глас 2-й

В вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю, Иже дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый, благослови́ ныне вене́ц ле́та: соблюди́ и сохрани́ в мире град и люди Твоя, Многоми́лостиве.

11 сентября. Преподобного Силуана Афонского

Тропарь, глас 4-й

Христа́ Учи́теля в пути́ смире́ния, помоли́вся, прия́л еси́, свиде́тельствующу Ду́ху в се́рдце твое́м спасе́ние, сего́ ра́ди веселя́тся ны́не лю́дие вси́ о па́мяти твое́й, на упова́ние зва́ннии; преподо́бне о́тче Силуа́не, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8-й

Егда́ на земли́ Христу́ послужи́л еси́, непоро́чне в стопа́х Того́ ходя́, ны́не на Небесе́х зри́ши, Его́же возжеле́л еси́, и спребыва́еши Ему́, я́коже обеща́; те́мже, о́тче Силуа́не преподо́бне, научи́ ны е́юже шел еси́ стезе́ю.

14 сентября. Воздви́жение Честного и Животворящего Креста

Тропарь, глас 1-й

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое, побе́ды православным христианом на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твоим жи́тельство.

Кондак, глас 4-й

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Боже; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое, ору́жие мира, непобеди́мую побе́ду.

Величание

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим Крест Твой святы́й, и́мже нас спасл еси́ от рабо́ты вра́жия.

21 сентября. Святиеля Димитрия, митрополита Ростовского

Тропарь, глас 8-й

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, росси́йский целе́бниче и но́вый к Богу моли́твенниче, списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8-й

Звезду́ росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую, и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия, той бо всем вся написа́, яже к наставле́нию, да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́, и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

25 сентября. Преподобного Сергия Радонежского

Тропарь, глас 4-й

Иже доброде́телей подви́жник, яко и́стинный во́ин Христа Бога, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жизни вре́менней, в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твоим ученико́м; те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́; но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́й ста́до, е́же собра́л еси́ му́дре, и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́я чад твоих, Се́ргие преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8-й

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне, и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́, и я́ко со́лнце Оте́честву твоему́ возсия́л еси́, тем и Христос да́ром чуде́с обогати́ тя. Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою, да зове́м ти: ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

26 сентября. Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Тропарь, глас 2-й

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны; прие́млет тя припа́дающа, Иже па́дша на пе́рси прие́мый, Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щую мглу язы́ков разгна́ти, прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2-й

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть? То́чиши бо чудеса́ и излива́еши исцеле́ния, и мо́лишися о душа́х наших, я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Величание

Велича́ем тя, апо́столе Христо́в и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благове́стии Христо́ве.

Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (празднование также 25 марта)

Тропарь, глас 1-й

Апо́стольских преда́ний ревни́теля и Христо́вы Це́ркве па́стыря до́браго, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго, жре́бием Бо́жиим избра́ннаго Всеросси́йскаго Патриа́рха Ти́хона восхва́лим и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопии́м: предста́тельством святи́тельским ко Го́споду Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́, расточе́нная ча́да ея́ воеди́но ста́до собери́, отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́, страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́ и мир Бо́жий лю́дем испроси́.

Кондак, глас 2-й

Ти́хостию нра́ва укра́шен, кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй, во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любве́ ко Го́споду тверд и непрекло́нен пребы́л еси́, святи́телю Христо́в Ти́хоне. Моли́ся о нас, да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия, я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

28 сентября. Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия

Тропарь, глас 3-й

Блаже́нств Христо́вых прича́стницы, честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе, пра́веднии Кири́лле и Мари́е, пло́д благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии, с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия, да в ми́ре и единомы́слии просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

Кондак, глас 4-й

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную, ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м, преподо́бным Се́ргием, ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу Оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти, до́мы ми́ром огради́ти, ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити, ста́рость укрепи́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло пра́зднуем, осеня́еми Твоим, Богома́ти, прише́ствием, и к Твоему́ взира́юще пречи́стому образу, уми́льно глаго́лем: покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом и изба́ви нас от вся́каго зла, моля́щи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти́ души наша.

Кондак, глас 3-й

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви и с ли́ки святых неви́димо за ны мо́лится Богу; Ангели со архиере́и покланя́ются, апо́столи же со проро́ки ликовству́ют: нас бо ра́ди мо́лит Богородица преве́чнаго Бога.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим Покро́в Твой честны́й, Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се, за ны Христу моля́щуюся.

5 октября. Святителей Московских: Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена

Тропарь, глас 4-й

Первопресто́льницы Росси́йстии, и́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний, столпи́ непоколеби́мии, правосла́вия наста́вницы, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, Владыку всех моли́те мир вселе́нней дарова́ти и душа́м нашим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3-й

Во святи́телех благоче́стно пожи́сте, и лю́ди к богоразу́мию наста́висте, и до́бре Богу угоди́сте. Сего́ ра́ди от Него нетле́нием и чудесы́ просла́вистеся, я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

10 октября. Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца (празднование также 27 июня)

Тропарь, глас 5-й

Яко к целе́бному исто́чнику, притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш, ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши, моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши, в теле́сных и душе́вных ско́рбех утеша́еши, па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши, моли́ Человеколю́бца Христа́ и Засту́пницу усе́рдную спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2-й

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив, ста́рчества благода́ть насле́довал еси́, боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́, те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти: о́тче святы́й Амвро́сие, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

13 октября. Иверской иконы Пресвятой Богородицы (празднование также 12 февраля и во вторник Светлой седмицы)

Тропарь, глас 1-й

От святы́я ико́ны Твоея́, о, Влады́чице Богоро́дице, исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней; та́ко и мою не́мощь посети́, и ду́шу мою поми́луй, Блага́я, и тело исцели благода́тию Твоею, Пречи́стая.

Кондак, глас 8-й

Аще и в мо́ре вве́ржена бысть святая ико́на Твоя, Богородице, от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в, но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на и Врата́рница оби́тели Иверския, враги́ устраша́ющая и в правосла́вней Росси́йстей стране́ чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим образ Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем с ве́рою притека́ющим.

(Это величание поем и во все праздники в честь икон Божией Матери)

18 октября. Святого апостола и евангелиста Луки

Тропарь, глас 5-й

Апо́стольских дея́ний сказа́теля и Ева́нгелиа Христо́ва све́тла списа́теля, Луку́ препе́таго, неиспи́санна су́ща Христо́ве Це́ркви, пе́сньми свяще́нным и свята́го апо́стола похва́лим, я́ко врача́ су́ща, челове́ческия не́мощи, естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща, и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2-й

Истиннаго благоче́стия пропове́дника, и та́ин неизрече́нных ри́тора, звезду́ церко́вную, Луку́ боже́ственнаго восхва́лим: Сло́во бо его́ избра́ с Па́влом му́дрым язы́ков учи́теля, Еди́н ве́дый серде́чная.

22 октября (и 8 июля). Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, за всех мо́лиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твори́ши спасти́ся, в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. Всех нас заступи́, о, Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, и́же в напа́стех и в ско́рбех и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими, предстоя́щих и моля́щихся Тебе умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем пред пречи́стым Твоим о́бразом со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя, избавле́ния всех зол, всем поле́зная да́руй и вся спаси́, Богородице Дево: Ты бо еси́ Боже́ственный Покро́в рабо́м Твоим.

Кондак, глас 8-й

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу, ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы; ускори́м на молитву и потщи́мся на покая́ние: источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богородица, предваря́ет на помощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

24 октября. Празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»

Стихира, глас 2-й

Всех скорбящих ра́досте и оби́димых засту́пнице, и а́лчущих пита́тельнице, стра́нных утеше́ние, обурева́емых приста́нище, больных посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, же́зле ста́рости, Ма́ти Бога Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твоим.

Кондак, глас 6-й:

Не и́мамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, ра́зве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобою хва́лимся, Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

8 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих безплотных Сил

Тропарь, глас 4-й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинона́чальницы вы́шних Сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Величание

Велича́ем вас, Арха́нгели и Ангели и вся во́инства, Херуви́ми и Серафи́ми, сла́вящия Го́спода.

13 ноября. Святителя Иоанна Златоустого

Тропарь, глас 8-й

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ми вся учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне, преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

16 ноября. Святого апостола и евангелиста Матфея

Тропарь, глас 3-й

Усе́рдно от мы́тницы ко зва́вшему Влады́це Христу́, я́вльшуся на земли́ челове́ком за бла́гость, Тому́ после́довав, апо́стол избра́нный яви́лся еси́ и благове́стник Ева́нгелия вселе́нней велегла́сен. Сего́ ра́ди чти́м честну́ю па́мять твою́, Матфе́е богоглаго́ливе, моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да грехо́в оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Мыта́рства и́го отве́рг, пра́вды и́гу припря́глся еси́, и яви́лся еси́ купе́ц всеизря́днейший, бога́тство прине́с, ю́же с высоты́ прему́дрость. Отону́дуже пропове́дал еси́ Истины сло́во, и уны́лых воздви́гл еси́ ду́ши, написа́в час Су́дный.

23 ноября. Святого благоверного князя Александра Невского (празднование также 30 августа)

Тропарь, глас 4-й

Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре, яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́, но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и богоприя́тна. И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию, во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся сла́вим Го́спода, да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний, Его́же моли́ спасти́ град сей, и стране́ на́шей богоуго́дней бы́ти, и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 8-й

Яко звезду тя пресве́тлую почита́ем, от восто́ка возсия́вшую, и на за́пад прише́дшую, всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши, и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне. Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии, моли́ спасти́ Оте́чество твое́, и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х, и ве́рно вопию́щия ти: ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

24 ноября. Святой великомученицы Екатерины

Тропарь, глас 4-й

Доброде́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, просвети́ла еси́ неве́рныя мудрецы́, и я́коже пресве́тлая луна́ ходя́щим в нощи́, неве́рия тьму отгна́ла еси́, и цари́цу уве́рила еси́, вку́пе же и мучи́теля обличи́ла еси́, богозва́нная неве́сто, блаже́нная Екатери́но. Жела́нием востекла́ еси́ в Небе́сный Черто́г к Прекра́сному Жениху́ Христу́, и от Него́ ца́рским венце́м венча́лася еси́. Ему́же со Ангелы предстоя́щи, за ны моли́ся, творя́щия пречестну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2-й

Лик честны́й Боже́ственне, мучениколю́бцы воздви́гните ны́не, почита́юще всему́друю Екатери́ну: сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да, и зми́я попра́, ри́торов ра́зумы укроти́вши.

27 ноября. Празднование иконы Божией Матери «Знамение»

Тропарь, глас 4-й

Яко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с, стяжа́вше Тя раби́ Твои́, Богоро́дице Пречи́стая, сопроти́вных ополче́ния низлага́ем. Те́мже мо́лим Тя: мир гра́ду Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4-й

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице, и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́, те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: ра́дуйся, Де́во, христиа́н Похвало́.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́.

30 ноября. Святого апостола Андрея Первозванного

Тропарь, глас 4-й

Яко апо́столов первозва́нный и верхо́внаго су́щий брат, Влады́це всех, Андре́е, моли́ся, мир вселе́нней дарова́ти и душа́м нашим ве́лию милость.

Кондак, глас 2-й

Му́жества тезоимени́таго богоглаго́льника и Це́ркве возсле́дователя верхо́внаго, Петро́ва сро́дника восхва́лим, зане́ я́коже дре́вле сему́, и ныне нам воззва́: прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

4 декабря. Святой великомученицы Варвары

Тропарь, глас 8

Варва́ру святу́ю почти́м: вра́жия бо се́ти сокруши́, и я́ко пти́ца изба́вися от ни́х, по́мощию и ору́жием Креста́, всечестна́я.

Кондак, глас 4

В Тро́ице благоче́стно пева́емому после́довавши Бо́гу, страстоте́рпице, и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища, посреде́ же по́двига страда́льчествующи, Варва́ро, мучи́телей преще́ния не устраши́лася еси́, мужему́дренная, велегла́сно пою́щи при́сно: Тро́ицу чту, Еди́но Божество́.

6 декабря. Святителя Николая, архиепископа Мирликийского

Тропарь, глас 4-й

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему я́же веще́й и́стина; сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, отче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м нашим.

Кондак, глас 3-й

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́: Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твоих, и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти; сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Величание

Велича́ем тя, святи́телю о́тче Нико́лае, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бога нашего.

12 декабря. Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца

Тропарь, глас 1-й

Собо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец, богоно́се Спиридо́не, о́тче наш. Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в, и змию́ в зла́то претвори́л еси́, и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы, Ангелы сослужа́щия тебе́ име́л еси́, свяще́ннейший. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя, сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 2-й

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший, ум впери́в заре́ю ду́ха, де́тельным виде́нием тво́им дея́ние обре́л еси́, богоприя́тне, же́ртвенник Боже́ственный быв, прося́ всем Боже́ственнаго сия́ния.

20 декабря. Праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца

Тропарь, глас 1-й

Правосла́вныя ве́ры побо́рниче, земли́ Росси́йския печа́льниче, па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным, покая́ния и жи́зни во Христе́ пропове́дниче, Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю и дерзнове́нный о лю́дех моли́твенниче, о́тче пра́ведный Иоа́нне, цели́телю и преди́вный чудотво́рче, гра́ду Кроншта́дту похвало́ и Це́ркве нашея украше́ние, моли́ Всеблага́го Бо́га умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й

Днесь па́стырь Кроншта́дтский предстои́т Престо́лу Бо́жию и усе́рдно мо́лит о ве́рных Христа́ Пастыренача́льника, обетова́ние да́вшаго: сози́жду Це́рковь Мою́ и врата́ а́дова не одоле́ют ей.

1 января. Обрезание Господа нашего Иисуса Христа и память святителя Василия Великого

Тропарь Обрезанию, глас 1-й

На Престо́ле огнезра́чнем в вы́шних седя́й со Отце́м Безнача́льным и Боже́ственным Твоим Духом, благоволи́л еси́ роди́тися на земли́ от Отрокови́цы, неискусому́жныя Твоея́ Ма́тере, Иисусе; сего́ ра́ди и обре́зан был еси́, я́ко челове́к осмодне́вный. Сла́ва всеблаго́му Твоему́ сове́ту, слава смотре́нию Твоему, слава снизхожде́нию Твоему, Еди́не Человеколю́бче.

Тропарь святителю, глас 1-й

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое, я́ко прие́мшую сло́во твое, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м нашим.

Кондак, глас 3-й

Всех Господь обре́зание терпи́т, и челове́ческая прегреше́ния, яко благ, обре́зует: дае́т спасе́ние днесь миру; ра́дуется же в вы́шних и Созда́телев иера́рх и светоно́сный, боже́ственный таи́нник Христо́в Васи́лий.

Кондак святителю, глас 4-й

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

2 января (и 19 июля). Преподобного Серафима Саровского

Тропарь, глас 4-й

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́, умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в, избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти: спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 2-й

Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне, в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́; и та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию. Сего ради и Христос тебе, о́тче Серафи́ме, просла́ви, и да́ром исцеле́ний и чудес обогати́. Те́мже вопие́м ти: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне отче наш.

10 января. Святителя Феофана, Затворника Вышенского

Тропарь, глас 8-й

Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю и чистоты́, Вы́шенский подви́жниче, святи́телю Феофа́не богому́дре, писа́ньми твои́ми Сло́во Бо́жие изъясни́л еси́ и всем ве́рным путь ко спасе́нию указа́л еси́, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Богоявле́нию тезоимени́тый, святи́телю Феофа́не, уче́нии твои́ми мно́гия лю́ди просвети́л еси́, со Ангелы ны́не предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́ непреста́нно о всех нас.

14 января. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Тропарь, глас 4-й

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице, во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю и про́чим апо́столом подража́вшая, просвети́тельнице Иве́рии, и Ду́ха Свята́го цевни́це, свята́я равноапо́стольная Ни́но, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2-й

Прии́дите днесь вси, воспои́м избра́нную от Христа́ равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия Сло́ва, му́друю благове́стницу, лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живота́ и и́стины, Богома́тере учени́цу, усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, Ни́ну прехва́льную.

24 января. Блаженной Ксении Петербургской

Тропарь, глас 7-й

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши, безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися, безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши, смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́. Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая, Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Кондак, глас 3-й

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́, я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние, на твоя́ моли́твы наде́ющеся, Ксе́ние всеблаже́нная, ты бо еси́ гра́ду сему́ похвала́ и утвержде́ние.

25 января. Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Тропарь, глас 1-й

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́ ри́торов победи́ трубы́, я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́. Но моли́ Христа́ Бо́га, отче Григо́рие, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3-й

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне, Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́, ю́же и нося́щи, с на́ми зовет, твои́ми ча́ды: ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

25 января (если воскресный день) или ближайшее воскресенье после 25 января. Собор новомучеников и исповедников Российских

Тропарь, глас 4-й

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, я́ко ма́ти ча́да, прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́: святи́тели и иере́и, ца́рственныя страстоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, преподо́бныя му́жи и жены́ и вся правосла́вныя христиа́ны, во дни гоне́ния безбо́жнаго жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия и кровьми́ Истину соблю́дшия. Тех предста́тельством, Долготерпели́ве Го́споди, страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 3-й

Днесь новому́ченицы Росси́йстии в ри́зах бе́лых предстоя́т Агнцу Бо́жию и со Ангелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу: благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость, и хва́ла, и честь, и си́ла, и кре́пость на́шему Бо́гу во ве́ки веко́в.

30 января. Трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

Тропарь, глас 4-й

Яко апо́столов единонра́внии и вселе́нныя учи́телие, Влады́ку всех моли́те мир вселе́нней дарова́ти и душа́м нашим ве́лию милость.

Кондак, глас 2-й

Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, верх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твоих и упокое́ние; труды́ бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не прославля́яй святы́я Твоя.

Величание

Велича́ем вас, святи́телие Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, и чтим святу́ю память вашу; вы бо мо́лите за нас Христа Бога нашего.

12 февраля. Святителя Алексия, митрополита Московского (празднование также 20 мая и 5 октября)

Тропарь, глас 8-й

Яко апо́столом сопресто́льна, и врача́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна, к ра́це твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е, богому́дре чудотво́рче, соше́дшеся любо́вию в па́мять твою́ све́тло пра́зднуем, в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще, такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний и гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние.

Кондак, глас 8-й

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва, но́ваго чудотво́рца Алекси́я, ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго, служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ Росси́йстей. Днесь в память его́ прите́кше, ра́достно возопие́м песнь богоно́сному. Яко име́я дерзнове́ние к Богу, многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти: радуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

9 марта. Святых сорока мучеников Севастийских

Тропарь, глас 1-й

Страстоте́рпцы всечестни́и, во́ини Христо́вы четы́редесяте, тве́рдии ору́жницы, сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте и Ангелом согра́ждане бы́сте, с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас. Сла́ва Да́вшему вам кре́пость, сла́ва Венча́вшему вас, сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Кондак, глас 6-й

Все во́инство ми́ра оста́вльше, на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся, страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять, сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии, досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с и венце́в мно́жество.

17 марта. Преподобного Алексия, человека Божия

Тропарь, глас 4-й

Возвы́сився на доброде́тель и ум очи́стив, к Жела́нному и кра́йнему дости́гл еси́, безстра́стием же украси́в житие́ твое́ и поще́ние изря́дное восприи́м со́вестию чи́стою, в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́я, возсия́л еси́, я́ко со́лнце, в ми́ре, преблаже́нне Алекси́е.

Кондак, глас 2-й

Дом роди́телей твои́х, я́ко чужд, име́в, водвори́лся еси́ в нем нищеобра́зно и, по преставле́нии вене́ц прие́м сла́вы, ди́вен на земли́ яви́лся еси́, Алекси́е, челове́че Бо́жий, Ангелом и челове́ком ра́дование.

23 апреля. Великомученика Георгия Победоносца

Тропарь, глас 4-й

Яко пле́нных свободи́тель и ни́щих защи́титель, немощству́ющих врач, правосла́вных побо́рниче, Победоно́сче великому́чениче Гео́ргие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Возде́лан от Бо́га, показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший, доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́: се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши, страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́ и моли́твами, свя́те, твои́ми всем подае́ши прегреше́ний проще́ние.

25 апреля. Святого апостола и евангелиста Марка

Тропарь, глас 3-й

У верхо́внаго Петра́ научи́вся, апо́стол Христо́в был еси́, и я́ко со́лнце, страна́м возсия́л еси́, Александри́ом удобре́ние быв, блаже́нне: тобо́ю Еги́пет от пре́лести свободи́ся, ева́нгельским твои́м уче́нием просве́щ вся, я́ко свет, столп церко́вный. Сего́ ра́ди твою́ па́мять чту́ще, све́тло пра́зднуем, Ма́рко богогла́се, моли́ тобо́ю благовести́маго Бо́га, да согреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2-й

С высоты́ прии́м благода́ть Ду́ха, ри́торская плете́ния разруши́л еси́, апо́столе, и язы́ки вся улови́в, Ма́рко всесла́вне, твоему́ Влады́це приве́л еси́, Боже́ственное пропове́дав Ева́нгелие.

30 апреля. Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского

Тропарь, глас 8-й

Правосла́вия побо́рниче, покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный, архиере́ев богодухнове́нное украше́ние, мона́шествующих сла́во и похвало: писа́нии твои́ми вся ны уцелому́дрил еси́. Цевни́це духо́вная, Игна́тие богому́дре, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га, Его́же носи́л еси́ в се́рдце твое́м, дарова́ти нам пре́жде конца́ покая́ние.

Кондак, глас 8-й

Аще и соверша́л еси́ стезю́ жития́ земна́го, святи́телю Игна́тие, оба́че непреста́нно зрел еси́ зако́ны бытия́ ве́чнаго, сему́ поуча́я ученики́ словесы́ мно́гими, и́м же после́довати и нам, свя́тче, помоли́ся.

2 мая. Святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (празднование также 24 июля)

Тропарь, глас 2-й

Правди́вая страстоте́рпца и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва послу́шателя, целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом, не сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту, убива́ющему телеса́ ва́ша, душа́м же косну́тися не могу́щу. Да пла́чется у́бо злый властолю́бец, вы же, ра́дующеся с ли́ки Ангельскими, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, моли́теся о держа́ве сро́дников ва́ших богоуго́дней бы́ти и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 3-й

Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша, благоро́днии страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де, созыва́ющи нас к похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего. Тем, притека́юще к ра́це моще́й ва́ших, исцеле́ния дар прие́млем моли́твами ва́шими, святи́и: вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.

9 мая. Перенесение мощей святи теля и Чудотворца Николая

Тропарь, глас 4-й

Приспе́ день све́тлаго торжества́, град Ба́рский ра́дуется, и с ним вселе́нная вся ликовству́ет пе́сньми и пе́ньми духо́вными; днесь бо свяще́нное торжество́, в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й святи́теля и Чудотво́рца Никола́я, я́коже со́лнце незаходи́мое возсия́ светоза́рными луча́ми, разгоня́я тьму искуше́ний же и бед от вопию́щих ве́рно: спаса́й нас, я́ко предста́тель наш, вели́кий Нико́лае.

Кондак, глас 3-й

Взыдо́ша, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада, твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае, мо́ре же освяти́ся ше́ствием твоим, и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть: нас бо де́ля яви́лся еси́, чудотво́рец изя́щный, преди́вный и ми́лостивый.

11 мая. Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

Тропарь, глас 4-й

Яко апо́столом единонра́внии и Слове́нских стран учи́телие, Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии, Влады́ку всех моли́те, вся язы́ки Слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии, умири́ти мир и спасти́ души наша.

Кондак, глас 3-й

Свяще́нную дво́ицу просвети́телей наших почти́м, Боже́ственных Писа́ний преложе́нием исто́чник богопозна́ния нам источи́вших, из него́же да́же до днесь неоску́дно почерпа́юще, ублажа́ем вас, Кири́лле и Мефо́дие, Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих и те́пле моля́щихся о душа́х наших.

Величание

Велича́ем вас, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, вся Слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшия и ко Христу приве́дшия.

21 мая. Сретение чудотворной Владимирской иконы Божией Матери (праздники этой иконе также 23 июня и 26 августа)

Тропарь, глас 4-й

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́, я́ко зарю́ со́лнечную восприи́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою ико́ну, к нейже ныне мы притека́юще и моля́щеся, Тебе взыва́ем си́це: о, пречу́дная Влады́чице Богородице, моли́ся из Тебе воплоще́нному Христу Богу нашему, да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих, и спасе́т ду́ши наша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8-й

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице, све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти: радуйся, Неве́сто Неневе́стная.

11 июня. Святых апостолов Варфоломея и Варнавы

Тропарь, глас 3-й

Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу Варфоломею, глас 4-й

Явился еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней, уче́ний сия́ньми и чуде́с стра́шных, световодя́ почита́ющия тя, Варфоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Кондак апостолу Варнаве, глас 3-й

Госпо́день был еси́ все и́стинный служи́тель, апо́столов же яви́лся еси́ седми́десятих пе́рвый, озари́л еси́ и с Па́влом про́поведь твою́, всем возвеща́яй Христа́ Спа́са: сего́ ра́ди песнопе́нии боже́ственную па́мять твою́, Варна́во, соверша́ем.

15 июня. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца

Тропарь, глас 4-й

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в, в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели, отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние, архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет. Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся, Ио́но святи́телю: моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8-й

Яко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре, посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я, те́м же сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́: сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет, ю́же до́бре упа́сл, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́. Тем мо́лим тя: помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти: ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

8 июня. Боголюбской иконы Божией Матери

Тропарь, глас 1-й

Боголюби́вая Цари́це, Неискусому́жная Де́во, Богоро́дице Мари́е! Моли́ за ны Тебе́ возлюби́вшаго и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бога на́шего, пода́ти на́м оставле́ние прегреше́ний, ми́рови мир, земли плодо́в изоби́лие, па́стырем святы́ню и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние. Гра́ды на́ша и всю зе́млю Росси́йскую от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́. О Ма́ти Боголюби́вая Де́во! О Цари́це всепе́тая! Ри́зою Свое́ю покры́й нас от вся́каго зла, от ви́димых и неви́димых враг защити́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й

Де́ва днесь предстои́т Сы́ну, ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи, святы́й кня́зь Андре́й ра́дуется, и с ним Росси́йская страна́ торжеству́ет, нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, его́ же благове́рный князь Андре́й даде́ нам на враги́ в побе́ду и всем ве́рным во спасе́ние.

24 июня. Рождество святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна

Тропарь, глас 4-й

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя: непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся славным и честны́м твоим рождество́м, и воплоще́ние Сына Божия ми́рови пропове́дуется.

Кондак, глас 3-й

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет, и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества: Его́же бо проро́цы пропове́даша, на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, яви́ся Божия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Величание

Велича́ем тя, Предте́че Спа́сов Иоа́нне, и чтим е́же от непло́дове пресла́вное рождество́ твое.

26 июня. Явление Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое, возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице, луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи, ю́же вели́кая Росси́я, я́ко не́кий дар Боже́ственный, свы́ше благогове́йне восприе́мши, прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу, и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего велича́ет ра́достно. Ему́же мо́лися, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих, и спасе́т ве́рою покланя́ющихся Его́ Боже́ственному и Твоему́ пречи́стому о́бразу, Де́во Неискусобра́чная.

Кондак, глас 8-й

Притеце́м, лю́дие, к Де́ве Богоро́дице Цари́це, благодаря́ще Христа́ Бо́га, и к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́юще, припаде́м и возопие́м Ей: О, Влады́чице Мари́е! Присети́вши страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно, спаса́й в ми́ре и благовре́менстве вся христиа́ны, насле́дники показу́ющи небе́сныя жи́зни. Тебе́ бо ве́рно зове́м: ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

29 июня. Святых первоверховных апост олов Петра и Павла

Тропарь, глас 4-й

Апо́столов первопресто́льницы и вселе́нныя учи́телие, Влады́ку всех моли́те мир вселе́нней дарова́ти и душа́м нашим ве́лию милость.

Кондак, глас 2-й

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, верх апо́столов Твоих, Господи, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твоих и поко́й; боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не све́дый серде́чная.

Величание

Велича́ем вас, апо́столи Христо́вы Пе́тре и Па́вле, весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия и вся концы ко Христу приве́дшия.

11 июля. Святой равноапостольной княгини Российской Ольги

Тропарь, глас 1-й

Крила́ми богоразу́мия впери́вши твой ум, возлете́ла еси́ превы́ше ви́димыя тва́ри; взыска́вши Бога и Творца́ вся́ческих, и Того́ обре́тши, паки рожде́ние креще́нием прия́ла еси́; дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пребыва́еши, Ольго присносла́вная.

Кондак, глас 4-й

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бога, просла́вльшаго в Росси́и Ольгу богому́друю, да молитвами ея́ пода́ст душа́м нашим грехо́в оставле́ние.

Величание

Велича́ем тя, свята́я благове́рная княги́не Росси́йская Ольго, и чтим святу́ю память твою, ты бо мо́лиши о нас Христа Бога нашего.

15 июля. Святого равноапостольного князя Владимира

Тропарь, глас 4-й

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера, славно держа́вный Влади́мире, на высоте́ стола́ седя́ ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева; испыту́я же и посыла́я к ца́рскому гра́ду уве́дети правосла́вную ве́ру, обре́л еси́ бесце́нный би́сер, Христа, избра́вшаго тя я́ко втора́го Па́вла, и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли, душе́вную вку́пе и теле́сную. Те́мже пра́зднуем твое успе́ние, лю́дие твои́ су́ще: моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Кондак, глас 8-й

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу, в седи́нах, всесла́вне Влади́мире, вся, я́ко младе́нческая мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния оста́вль, я́ко муж соверше́нный, украси́лся еси́ Боже́ственнаго креще́ния багряни́цею; и ныне Спасу Христу в весе́лии предстоя́, моли спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Величание

Велича́ем тя, свя́тый равноапо́стольный кня́же Влади́мире, и чтим святую память твою, и́долы попра́вшаго и всю Росси́йскую зе́млю Святы́м Креще́нием просвети́вшаго.

20 июля. Святого славного пророка Илии

Тропарь, глас 4-й

Во пло́ти Ангел, проро́ков основа́ние, вторы́й предте́ча прише́ствия Христо́ва, Илиа́ сла́вный, свы́ше посла́вый Елисе́еви благодать неду́ги отгоня́ти и прокаже́нныя очища́ти, те́мже и почита́ющим его то́чит исцеле́ния.

Кондак, глас 2-й

Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бога нашего, Илие́ великоимени́те, веща́нием твоим уста́вивый водото́чныя о́блаки, моли о нас Единаго Человеколюбца.

Величание

Велича́ем тя, святый проро́че Божий Илие́, и почита́ем е́же на колесни́це о́гненней пресла́вное восхожде́ние твое.

22 июля. Святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

Тропарь, глас 1-й

Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся, честна́я Магдали́на Мари́е, после́довала еси́, Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи. Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе, грехо́в разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 3-й

Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими, и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи, сие́ в похвалу́ приноша́ше, глаго́лющи: что сие́ есть стра́нное чу́до, Содержа́й всю тварь, пострада́ти изво́ли; сла́ва держа́ве Твое́й.

27 июля. Святого великомученика и целителя Пантелеимона

Тропарь, глас 3-й

Страстоте́рпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне, моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 5-й

Подража́тель сый Ми́лостиваго и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м, страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га, моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́, отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно: спаси́ ны, Го́споди.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и целе́бниче Пателеи́моне, и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

28 июля. Явление Смоленской иконы Божией Матери, Одигитрии

Тропарь, глас 4-й

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6-й

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся: Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

7 августа. Обретение мощей святи еля Митрофана, епископа Воронежского

Тропарь, глас 4-й

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости сло́вом и житие́м па́стве твое́й, о́тче смиренному́дре Митрофа́не, был еси́. Те́мже и во све́тлостех святы́х со́лнца светле́йше возсия́л еси́, венце́м нетле́ния и сла́вы украша́емь, моли́ Христа́ Бо́га стране́ на́шей и гра́ду твоему́ в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 8-й

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив, ду́шу же равноа́нгельну сотвори́в, святи́тельскою оде́ялся еси́ оде́ждею, я́ко вене́ц свяще́нства, и ны́не, всех Влады́це предстоя́, моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

13 августа. Святителя Тихона, епископа Воронежского

Тропарь, глас 8-й

От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́, блаже́нне, о́браз всем был еси́ сло́вом, житие́м, любо́вию, ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием, те́мже и всели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели, иде́же предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, моли́, святи́телю Ти́хоне, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8-й

Апо́столов прее́мниче, святи́телей украше́ние, Правосла́вныя Це́ркве учи́телю, Влады́це всех моли́ся мир вселе́нней дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

16 августа. Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса Христа

Тропарь, глас 2-й

Пречи́стому Твоему Образу покланя́емся, Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний наших, Христе Боже: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на крест, да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2-й

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего к челове́ком смотре́ния, Неопи́санное Слово Отчее, и Образ непи́санный и богопи́санный победи́телен ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния, почита́ем того́ лобыза́юще.

Величание

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем пречи́стаго ли́ка Твоего́ пресла́вное воображе́ние.

29 августа. Усекновение главы Предтечи и Крестителя Иоанна

Тропарь, глас 2-й

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бога, я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 5-й

Предте́чево сла́вное усекнове́ние, смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное, да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие; да рыда́ет у́бо Ироди́а, беззако́нное уби́йство испроси́вши: не зако́н бо Божий, ни живы́й век возлюби́, но притво́рный, привре́менный.

Величание

Велича́ем тя, Крестителю Спа́сов Иоа́нне, и почита́ем вси честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.

30 августа. Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского

Тропарь, глас 4-й

Позна́й свою́ бра́тию, росси́йский Ио́сифе, не в Еги́пте, но на Небеси́ ца́рствующий, благове́рный кня́же Алекса́ндре, и приими́ моле́ния их, умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́, гра́ды влады́чествия твоего́ огражда́я моле́нием, и православным христианом на сопроти́вныя спобо́рствуя.

Кондак, глас 4-й

Якоже сро́дницы твои́, Бори́с и Гле́б, яви́шася тебе́ с небесе́ в по́мощь, подвиза́ющемуся на Ве́йлгера Све́йскаго и во́ев его́, та́ко и ты ны́не, блаже́нне Алекса́ндре, прииди́ в по́мощь твои́м сро́дником, и побори́ борю́щыя ны.

30 августа. Обре́тение мощей благоверного князя Даниила Московского

Тропарь, глас 3-й

Яви́лся еси́ в стране́ на́шей, я́ко звезда́ пресве́тлая, благове́рный кня́же Дании́ле, луча́ми све́та твоего́ озаря́я град твой и оби́тель твою́, лю́дем правосла́вным побо́рник еси́, пле́нным свободи́тель и ни́щим защи́титель, моли́ Христа́ Бо́га держа́ве Росси́йстей дарова́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6-й

Еже по о́бразу соблю́д непрело́жно и я́же в ми́ре тле́нная оста́вив, со Ангельскими ли́ки предстои́ши Христу́, преподо́бне кня́же Дании́ле, ника́коже забыва́я чад твои́х, но ми́лостивно посеща́я и глаго́ля им: аз есмь с ва́ми и никто́же на вы.

×