Час шестой

Прииди́те, поклони́мся Царéви нáшему Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и припадéм Христу́, Царéви нáшему Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и припадéм Самому́ Христу́, Царéви и Бóгу нáшему.

Псалом 53

Боже, во имя Твое спаси́ мя и в силе Твоей суди́ ми. Боже, услы́ши молитву мою, внуши глаго́лы уст моих. Яко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бога пред собо́ю. Се бо Бог помогает ми, и Господь Засту́пник души моей. Отврати́т злая врагом моим, и́стиною Твоею потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе, испове́мся и́мени Твоему, Господи, я́ко бла́го, яко от вся́кия печали изба́вил мя еси́, и на враги моя воззре́ о́ко мое.

Псалом 54

Внуши́, Боже, молитву мою и не пре́зри моле́ния моего. Вонми́ ми и услыши мя: возскорбе́х печа́лию моею и смято́хся. От гласа вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, яко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гневе враждова́ху ми. Сердце мое смяте́ся во мне, и боя́знь смерти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бога, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бури. Потопи́, Господи, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и по стена́м его. Беззако́ние и труд посреде́ его, и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его ли́хва и лесть. Яко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и аще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же купно наслажда́лся еси́ со мною бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жилищах их, посреде́ их. Аз к Бог у воззвах, и Господь услы́ша мя. Вечер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит миром душу мою от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мною. Услы́шит Бог и смири́т я́, сый прежде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бога. Простре́ ру́ку свою на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Господа печаль твою, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ праведнику. Ты же, Боже, низведе́ши их в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней своих. Аз же, Господи, упова́ю на Тя.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бога Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Господи, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, яко позна́ и́мя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава: Тропарь дня (праздника).

И ныне: Богородичен:

Яко не и́мамы дерзновéния за пре многия грехи наша, Ты Иже от Тебе Рóждшагося моли́, Богородице Дево: много бо может молéние мáтернее ко благосéрдию Владыки; не прéзри грешных мольбы́, Всечи́стая, яко Ми́лостив есть, и спасти моги́й, Иже и страдати о нас извóливый.

(Если Великий пост — тропарь, глас 2:

Иже в шесты́й день же и час на крестé пригвождéй в раи́ дерзновéнный Адáмов грех, и согрешений наших рукописáние раздери́, Христе Боже, и спаси нас.

Стих 1: Внуши́, Боже, молитву мою, и не прéзри моления моего.

Стих 2: Аз к Богу воззвáх, и Господь услы́ша мя.

Слава, и ныне: Богородичен: Яко не и́мамы...)

Скоро да предваря́т ны щедрóты Твоя, Господи, яко обнищáхом зелó; помози́ нам, Боже Спáсе наш, славы ради и́мене Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наша, и́мене ради Твоего.

Трисвятое. И по Отче наш:

Кондак праздника.

(Если Великий пост, тропари, глас 2:

Спасение содéлал еси́ посредé земли, Христе Боже, на Кресте пречи́стеи ру́це Твои простéрл еси́, собирая вся язы́ки, зову́щия: Господи, слава Тебе.

Слава: Пречи́стому образу Твоему покланя́емся, Благи́й, прося́ще прощения прегрешений наших, Христе Боже, вóлею бо благоволи́л еси́ плотию взы́ти на крест, да избáвиши, я́же создáл еси́, от работы вражия. Тем благодáрственно вопием Ти: радости испóлнил еси́ вся, Спáсе наш, пришéдый спасти́ мир.

И ныне: В понедельник, вторник и четверг Богородичен:

Милосердия су́щи источник, милости сподóби нас, Богородице, при́зри на люди согреши́вшия, яви́ яко при́сно силу Твою; на Тя бо уповáюще, радуйся, вопием Ти, я́коже иногдá Гаври́ил, безплóтных Архистратиг.

В среду и пятницу Крестобогородичен:

Препрослáвлена еси́, Богородице Дево, поем Тя: Крестом бо Сына Твоего низложи́ся ад и смерть умертви́ся, умерщвлéннии востáхом и животá сподóбихомся, рай воспри́яхом, древнее наслаждение. Тем благодаря́ще, славослóвим яко держáвнаго Христа Бога нашего, и еди́наго Многоми́лостиваго.)

Господи, помилуй. (40 раз)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси́ и на земли покланя́емый и слáвимый Христе Боже, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутрóбне, Иже праведныя любя́й, и грешныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими́ и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к зáповедем Твоим, души наша освяти́, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скóрби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчéнием их соблюдáеми и наставля́еми, достигнем в соединение веры, и в разум непристу́пныя Твоéя славы, яко благословен еси́ во веки веков, аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Честнéйшую Херуви́м и слáвнейшую без сравнения Серафим, без истлéния Бога Слова рóждшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Иерей: Моли́твами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, поми́луй нас.

Чтец: Аминь.

Молитва святителя Василия Великого

Боже и Господи сил, и всéя твáри Содéтелю, Иже за милосердие безприклáдныя милости Твоéя Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, низпослáвый на спасение рода нашего, и Честны́м Его Крестом рукописáние грех наших растерзáвый, и победи́вый тем начала и власти тьмы, Сам, Владыко Человеколю́бче, приими́ и нас грешных благодарственныя сия и молебныя молитвы, и избави нас от всякаго всегуби́тельнаго и мрачнаго прегрешения, и всех озлóбити нас ищущих, видимых и невидимых враг. Пригвозди́ страху Твоему плóти наша, и не уклони́ сердец наших в словесá или́ помышления лукáвствия; но любовию Твоею уязви́ ду́ши наша, да к Тебе всегда взирáюще, и еже от Тебе светом наставля́еми, Тебе неприступнаго и присносущнаго зряще света, непрестáнное Тебе исповéдание и благодарéние возсылáем, Безначáльному Отцу со Единорóдным Твоим Сыном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твоим Ду́хом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

×