Акафист Архангелу Божию Михаилу

Кондак 1

Избра́нный Небе́сных сил воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м: Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Яко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́ти тя́, Михаи́ле; но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных устен, сицева́я: Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная; ра́дуйся, свеще́ и́стины и пра́вды златоза́рная. Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче; ра́дуйся, Ангелов и Арха́нгелов нача́льниче. Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы; ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́ры очесы́ вели́чие духо́вныя красоты́ и си́лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́жий, мы, я́ко земни́и и пло́тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́достию и благодаре́нием ко Творцу́ вся́ческих исполня́емся, зову́ще со все́ми Небе́сными си́лами: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум чист и свобо́ден от страсте́й испроси́ на́м, пречу́дный Михаи́ле, Небе́сных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от земны́х к Небе́сным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́це: Ра́дуйся, Бо́жия неизрече́нныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́телю; ра́дуйся, всеблаги́х сове́тов Пресвяты́я Тро́ицы преи́скренний таи́нниче. Ра́дуйся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́рный исполни́телю; ра́дуйся, ему́же с любо́вию удивля́ются Небе́сная во́инства. Ра́дуйся, его́же с ве́рою прославля́ют земноро́днии; ра́дуйся, его́же трепе́щут а́дския си́лы. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́лу необори́мыя ре́вности по сла́ве Бо́жией в себе́ явля́я, ста́л еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, проти́ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго денни́цы, ему́же со те́мными клевре́ты его́ с высоты́ небе́сныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́инства Небе́сная, тобо́ю пресла́вне води́мая, с весе́лием, я́ко еди́ными усты́, пред Престо́лом Бо́жиим возгласи́ша: Аллилу́иа.

Икос 3

Имать тебе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христиа́нский вели́ка засту́пника и ди́вна во бра́нех с проти́вными помо́щника: сего́ ра́ди пречу́днаго покро́ва твоего́ сподо́битися жела́юще, в де́нь торжества́ твоего́ взыва́ем ти си́це: Ра́дуйся, и́мже сатана́, я́ко мо́лния, с Небесе́ низве́ржеся; ра́дуйся, и́мже храни́мый род челове́ческий к Небеси́ восхо́дит. Ра́дуйся, всесве́тлаго ми́ра Го́рняго преди́вное украше́ние; ра́дуйся, па́дшаго ми́ра до́льняго пресла́вное заступле́ние. Ра́дуйся, николи́же си́лами зла́ побежде́нный; ра́дуйся, со все́ми Ангелы Бо́жиими во и́стине и пра́вде на ве́ки благода́тию Бо́жиею утвержде́нный. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри искуше́ний и бед изба́ви нас, Ангелов первопресто́льниче, с любо́вию и ра́достию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в беда́х вели́кий помо́щник и в час сме́рти от злых духо́в храни́тель и засту́пник всех вопию́щих твоему́ и на́шему Влады́це и Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Ви́дяще твое́ проти́ву по́лчищ сатани́нских дерзнове́ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́достию подвиго́шася восле́д тебе́ на брань за и́мя и сла́ву своего́ Влады́ки, вопию́ще: кто я́ко Бо́г? Мы же, ве́дуще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, тебе́, я́ко победи́телю, зове́м: Ра́дуйся, и́мже мир и тишина́ на Небеси́ водвори́шася; ра́дуйся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася. Ра́дуйся, а́нгельския во́инства и си́лы ми́ра неви́димаго ко истребле́нию зла́ направля́яй; ра́дуйся, прю́ и возмуще́ние стихи́й ми́ра ви́димаго незри́мо укроща́яй. Ра́дуйся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́дуйся, изнемога́ющих во искуше́ниих и напа́стех ве́ка сего́ кре́пкий помо́щниче. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный исто́чник превели́ких чуде́с яви́лся еси́ во хра́ме твое́м, и́же в Хо́нех; не то́чию бо змий вели́кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий неду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси́ прославля́ющему тя́ Влады́це А́нгелов с ве́рою зову́т: Аллилу́иа.

Икос 5

Слы́шаще и ве́дуще тя я́ко свети́ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пречу́дный Михаи́ле, к тебе́, по Бо́зе и Пресвяте́й Ма́тери Бо́жией, прибега́ем: озари́ луча́ми све́та твоего́ всех нас, вопию́щих ти́ си́це: Ра́дуйся, вождю́ и храни́телю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́дуйся, высо́кий посре́дниче зако́на, руко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго. Ра́дуйся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́лу и покро́в обрета́ху; ра́дуйся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии да́р ве́дения от всеве́дущаго Бо́га приима́ху. Ра́дуйся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́дуйся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рдце полага́яй. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя́ Бо́жиих суде́б егда́ узре́ не́когда Мано́е, недоуме́ния и стра́ха испо́лнися, мня не жи́ти ктому́ на земли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́гости явле́ния и кро́тости слове́с твои́х, в ра́дости о име́вшем роди́тися, по словеси́ твоему́, сы́не свое́м Сампсо́не, благода́рне возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́вою, Михаи́ле, егда́ во о́бразе челове́честе пред Иису́сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: а́з е́смь Архистрати́г си́лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию твоему́ чудя́щеся, с любо́вию вопие́м ти: Ра́дуйся, боговенча́нных глав неусы́пный охрани́телю; ра́дуйся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́жию повеле́нию проти́вящихся, ско́рый низложи́телю. Ра́дуйся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́дуйся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев. Ра́дуйся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́тых недоуме́ний; ра́дуйся, я́ко ты исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хотя́й Влады́ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в челове́ческих не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствам земны́м засту́пника и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́чному Ца́рствию Бо́жию уготовля́еши; сего́ ра́ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии твое́м спасе́нию челове́ческому, благода́рне зову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая чудеса́ показа́ нам, Архистрати́же, тобо́ю на земли́ всех чуде́с Творе́ц и Влады́ка, егда́ храм, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́вно спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра земна́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́дя блаже́нный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, благода́рне к тебе́ возопи́: Ра́дуйся, святы́х хра́мов Бо́жиих несокруши́мая огра́до; ра́дуйся, враго́м ве́ры Христо́вы необори́мая прегра́до. Ра́дуйся, его́же веле́нию стихи́и покоря́ются; ра́дуйся, и́мже вси зло́бнии за́мыслы сокруша́ются. Ра́дуйся, ве́рным ра́дость от Престо́ла Вседержи́теля износя́щий; ра́дуйся, неве́рных на стезю́ пра́вды и и́стины приводя́щий. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́нное чу́до си́лы твоея́, Архистрати́же Бо́жий, уве́де на себе́ Авваку́м, егда́ по ма́нию Бо́жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́мже уди́влься превели́кому де́йствию си́лы твоея́, возопи́ с ве́рою: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́шних, Михаи́ле, Престо́лу Царя́ Сла́вы предстоя́й, не дале́к еси́ и от ни́жних, ра́туя вы́ну со врага́ми спасе́ния челове́ческаго: те́мже вси вожделе́ннаго Оте́чества Небе́снаго дости́гнути хотя́щии согла́сно тебе́ зову́т: Ра́дуйся, нача́льниче трисвята́го а́нгельскаго пе́ния; ра́дуйся, земноро́дных при́сно гото́вый предста́телю и храни́телю. Ра́дуйся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́дуйся, ве́рныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно. Ра́дуйся, и́мже угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския; ра́дуйся, и́мже посрами́шася ко́зни бесо́вския. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́дяще, ка́ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от нечести́вых златолю́бцев во глубину́ морску́ю с ка́менем пове́ржена, спасл еси: те́мже прия́вшая его́ оби́тель, и́менем твои́м красу́ющися, благода́рне взыва́ет ко Го́споду: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́й глаго́лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́лы твоея́, Михаи́ле, ка́ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев царя́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не ху́лити и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще святу́ю ре́вность твою́ о сла́ве Бо́га Истиннаго, с весе́лием зове́м ти си́це: Ра́дуйся, правосла́вных во́инств непобеди́мый воево́до; ра́дуйся, злове́рных ра́тей страх и низложе́ние. Ра́дуйся, пра́выя ве́ры и богопочита́ния насади́телю; ра́дуйся, душевре́дных ересе́й и раско́лов искорени́телю. Ра́дуйся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́ни мно́гажды укрепи́вый; ра́дуйся, нечести́ваго вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́ме порази́вый. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спасти́ся хотя́щим нам бу́ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и напа́стей, па́че же от злых на́выков и грехо́в на́ших, да, преспева́юще в ве́ре, наде́жде и любви́ Христо́ве, с ра́достию о преди́внем заступле́нии твое́м, ко Влады́це Ангелов и челове́ков благода́рне зове́м: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ ве́рующим челове́ком, Архистрати́же Бо́жий, и столп кре́пок во бране́х со врага́ми ви́димыми и неви́димыми: сего́ ра́ди от сете́й бесо́вских тобо́ю избавля́еми, благода́рным се́рдцем и усты́ зове́м си́це: Ра́дуйся, враго́м ве́ры и сопроти́вником Святы́я Це́ркве непобеди́мый противобо́рниче; ра́дуйся, смире́нным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче. Ра́дуйся, во тьме злове́рия седя́щих све́том ве́ры Христо́вы просвеща́яй; ра́дуйся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́стины и покая́ния наставля́яй. Ра́дуйся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́менем Бо́жиим всу́е; ра́дуйся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мне о та́инствех святы́я ве́ры. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́ние вся́кое хвале́бное побежда́ется мно́жеством чуде́с твои́х, Архистрати́же Бо́жий, я́же соверше́на суть тобо́ю не то́чию на Небеси́ и на земли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́лы Госпо́дни, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Влады́ку Небесе́ и земли́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́стины и чистоты́ богопочита́ния яви́лся еси́, Архистрати́же, егда́, прови́дя ко́зни ду́ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́менем Бо́жиим, да не де́рзнет сокрове́нное те́ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́ти ко обоже́нию чу́вственным сыново́м Изра́илевым: сего́ ра́ди, чту́ще ны́не благосве́тлый собо́р твой, благода́рне вопие́м ти: Ра́дуйся, чистоту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́дуйся, пле́велы заблужде́ний во дни Но́выя благода́ти мно́гажды искорени́вый. Ра́дуйся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́дуйся, христиа́нских подви́жников и страстоте́рпцев укрепи́телю. Ра́дуйся, немощны́я ду́хом си́лою благода́ти Бо́жией исполня́яй; ра́дуйся, изнемога́ющия пло́тию всеору́жием ве́ры облека́яй. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Благода́ть от Бо́га с Небесе́ испроси́ нам, пою́щим во сла́ву всечестна́го и́мене твоего́, Михаи́ле, да, осеня́еми твои́м заступле́нием, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживе́м, до́ндеже, отреше́ннии сме́ртию от уз пло́ти, сподо́бимся предста́ти огнезра́чному Престо́лу Царя́ Сла́вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще многообра́зная твоя́ чудеса́, Михаи́ле, во спасе́ние на́ше соде́янная, мо́лим Го́спода и Влады́ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́ве Бо́жией, и́же в тебе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зову́щих ти си́це: Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Бо́жиих во вре́мя благопотре́бно на высоту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́дуйся, проде́рзых и недосто́йных с высоты́ си́лы и сла́вы незри́мо низлага́яй. Ра́дуйся, в де́нь после́дний избра́нных от четы́рех конце́в земли́ име́яй собра́ти; ра́дуйся, и́мже гре́шнии, я́ко пле́велы, по гла́су Бо́жию, огню́ ве́чному преда́ни бу́дут. Ра́дуйся, и́мже сатана́ со а́нгелы его́ во е́зеро о́гненное на ве́ки пове́ргнется; ра́дуйся, и́мже пра́веднии во оби́телех Отца́ Небе́снаго пресла́вне водворя́тся. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О пречу́дный Арха́нгелов и Ангелов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спасе́нию ро́да челове́ческаго приими́ от нас возноси́мый к тебе́ ны́не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́лы Бо́жией, покры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, да прославля́емому тобо́ю и просла́вившему тя Го́споду вы́ну зове́м: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак.

Икос 1

Яко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́ти тя́, Михаи́ле; но до́ндеже вразумля́еми тобо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́ши, а́ще и от челове́ческих, оба́че благода́рных усте́н, сицева́я: Ра́дуйся, звездо́ ми́ра первообра́зная; ра́дуйся, свеще́ и́стины и пра́вды златоза́рная. Ра́дуйся, луче́й све́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче; ра́дуйся, А́нгелов и Арха́нгелов нача́льниче. Ра́дуйся, в не́мже наивя́щше светле́ется сла́ва Тво́рческия Десни́цы; ра́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных. Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Кондак 1

Избра́нный Небе́сных сил воево́до и ро́да челове́ческаго засту́пниче, сие́ тебе́ и́же тобо́ю от ско́рбных избавля́еми, благода́рственное прино́сим пе́ние: ты же, я́ко предстоя́й Престо́лу Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед свобожда́й, да с ве́рою и любо́вию в похвалу́ тебе́ зове́м: Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кий Архистрати́же, со все́ми Небе́сными си́лами.

Моли́тва

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во Ангелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго денни́цы на небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щи́т несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что е́сть во́ля Бо́жия о нас блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам Свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, Иже за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти Ангелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

×